top of page

Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao).

Astragalus Five Combination Granules / Huang Qi Wu Wu Tang / 黃耆五物湯