top of page

Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Pinellia root (zhi ban xia), Scute root (huang qin),Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao), Oriental ginseng ro