Ingredients

  • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 12.1g
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 12.1g
  • Fu Ling (Poria), 12.1g
  • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 12.1g
  • Chai Hu (Radix Bupleuri), 12.1g
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 6.1g
  • Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 7.6g
  • Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 7.6g
  • Wei Jiang (Rz Zingiberis Recens Prep), 12.1g
  • Bo He (Herba Menthae), 6.1g

Jia Wei Xiao Yao San (Dan Zhi Xiao Yao San) - Capsules (100 count)

$25.87Price