top of page

Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese licorice root & rhizome (gan cao).

Zizyphus Combination Granules / Suan Zao Ren Tang / 酸棗仁湯